در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم فارسی دوازدهم همراه شما دوازدهمی ها هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی درس 10 فارسی دوازدهم

۱- در متن درس، واژه ای بیابید که هم آوای آن در زبان فارسی وجود دارد؟

غربت : دوری، قربت:نزدیکی

۲- انواع «و» (ربط، عطف) را در متن درس مشخص کنید.

برگ و بار ( عطف) / دیروز در غربت باغ من بودم و یک  چمن داغ ( حرف ربط) / بی تابیم و بی قرار واو ربط / فصل من و تو : واو عطف

۳- در متن درس، کدام گروه های اسمی ، در نقش « مفعول » به کار رفته اند؟

برگ و بار : دیروز سوخت اگر سوخت ، برگ بار من تو

« چه » در مصراع : غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟

بهار من و تو : برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو

جواب قلمرو ادبی درس 10 فارسی دوازدهم

۱- در متن درس، برای کاربرد هر یک از آرایه های تشخیص » و « تشبیه » دو نمونه بیابید.

در انتظار بودن جویبار تشخیص، خواندن گل / تشییه: چون رود، خورشید به آینه دار

۲- در بیت زیر ، « برزخ سرد » و « شب » نماد چه مفاهیمی هستند ؟

برزخ سرد: جامعه زمان ستم شاهی  شب : ظلم و ستم آن جا در آن برزخ سرد ، در کوچه های غم و درد غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟

جواب قلمرو فکری درس 10 فارسی دوازدهم

1- مقصود نهایی شاعر از مصراع دوم بیت زیر چیست؟

من به سوی آزادی می روم تا آن جا به هم بپیوندیم پیوستن به جریان انقلاب چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو

۲- توضیح دهید بیت زیر با فصل ادبیات انقلاب اسلامی چه مناسبت و پیوندی دارد؟

دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ امروز خورشید در دشت ، آیینه دار من و تو در جامعه پر از ستم نظام شاهنشاهی ، همه در غربت و تنهایی بودیم اما امروز در آزادی هستیم.

۳- در باره ارتباط موضوعی هر یک از سروده های زیر با متن درس توضیح دهید:

الف) ز خورشید و از آب و از باد و خاک نگردد تبه نام و گفتار پاک فردوسی مفهوم کلی بیت، جاوانگی سخن پاک در گذر زمان است

ب) ای منتظر ، مرغ غمین در آشیانه! / من گل به دستت می دهم ، من آب و دانه … امی کارمت در چشم ها گل نقش امید / می بارمت بر دیده ها باران خورشید.

سیاوش کسرایی مضمون قطعه شعر: مژده دادن مرغ غمگین به شادی و نشاط – ترک اندوه و امید بخشی گنج حکمت

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید