با جواب کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی :

١- همانطور که می دانیم به دو روش زیر، می توان به معنای هر واژه پی برد – قرار دادن واژه در جمله – توجه به روابط معنایی واژگان

اکنون بنویسید با کدام یک از روش ها می توان به معنای واژه «اندیشه » در بیت های زیر پی برد؟

الف ) چو شب تیره گردد شبیخون کنیم ز دل ترس و اندیشه بیرون کنیم فردوسی توجه به روابط معنایی ترادف واژگان : از کلمه « ترس » متوجه می شویم که اندیشه به معنی « اضطراب » است

ب) غلام عشق شو کاندیشه این است همه صاحبدلان را پیشه این است نظامی قرار دادن واژه در جمله : اندیشه » در این بیت به معنی «فکر » است

پ) چو بشنید خسرو از آن شاد گشت روانش ز اندیشه آزاد گشت فردوسی قرار گرفتن در جمله . با توجه به داستان ، در این بیت «اندیشه » به معنی «اندوه و اضطراب » است .

۲- بیت زیر را از شیوه بلاغی به شیوه عادی برگردانید:

سرانجام گفت ایمن از هر دوان نه گردد مرا دل ، نه روشن روان سرانجام گفت :« از هر دوان نه دل من و نه روان روشنم ایمن نگردد»؛ دل من از هردوان ایمن نگردد و روان من روشن نگردد

۳ – فعل های « گذشت » و « گرفت » در کاربردهای مختلف تغییر معنا می دهند . برای هر یک از معانی آنها جمله ای بنویسید.

گذشت : ۱) زمان به سرعت گذشت.

۲) بر دلم گذشت که خبر خوشی در راه است.

۳) گذشت ، کار بزرگان است.

۴) خرش از پل گذشت. و … گرفت

: ۱) من دست او را گرفتم.

۲) گرفتم که کار ها را تمام کردی ؛ بعد چی ؟

۳) هنگام غروب دل آدم می گیرد

۴) هنگام ورزش باید مواظب باشیم عضلات پا نگیرد. و…

قلمرو ادبی :

١- کنایه را در بیت های زیر مشخص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید:

الف) چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی بباید زدن سنگ را بر سبوی سنگ بر سبو زدن : آزمایش کردن

ب) سیاوش سیه را به تندی بتاخت نشد تنگ دل ، جنگ آتش بساخت

تنگ دل شدن : ناراحت

۲- دو نمونه «مجاز» در متن درس بیابید و مفهوم آنها را بررسی کنید.

سراسر همه دشت بریان شدند بر آن چهر خندانش گریان شدند : « دشت » مجاز از « مردم » چو از کوه آتش به هامون گذشت آخروشیدن آمد ز شهر و ز دشت : « شهر و دشت » مجاز از « مردم »

٣- برای هر یک از زمینه های حماسه ، بیت متناسب از متن درس بیابید.

الف) قهرمانی : اگر کوه آتش بود بسپرم / ازین تنگ خوار است اگر بگذرم

ب) خرق عادت : چو از کوه آتش به هامون گذشت خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت

ج) ملی:مگر کآتش تیز پیدا کند/ گنه کرده را زود رسوا کند (معتقد بودند آتش گناهکار را از بی گناه تشخیص می دهد)

قلمرو فکری :

۱- معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

چو او را بدیدند برخاست غو که آمد ز آتش برون شاه نو وقتی مردم سیاوش را دیدند که سالم از میان آتش بازگشته است ؛ شادمانه فریاد کشیدند که شاه نو سالم آمده است

۲- «گذر سیاوش از آتش» را با مضمون بیت زیر مقایسه کنید.

آتش ابراهیم را نبود زیان هر که نمرودی است گو می ترس از آن مولوی هر دو به این نکته اشاره دارد که «آتش بی گناهان را آسیب نمی رساند ؛ تنها ستمکاران و ظالمان هستند که باید از آزمون آتش بترسند و و حشت کنند.»

٣- نخست برای هر نمونه، بیتی مرتبط در متن درس بیابید؛ سپس مفهوم مشترک ابیات هر ستون را بنویسید.

جواب کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم فارسی دوازدهم

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید