جواب کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دهم

در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دهم

جواب قلمرو زبانی درس ۲ فارسی دهم

۱- معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد.          سعدالدین وراوینی

حق ، انصاف ،داد (فعل ماضی ساده)

عشق شوری در نهاد ما نهاد.      فخرالدین عراقی

 وجود، درون گذاشت (فعل ماضی ساده)

۲- در متن درس، سه گروه کلمه متضاد بیابید.

غم و شادی – نیک و بد – شادان و اندوهگان – حق و باطل – امید و نومیدی – عیب و هنر – ایمن و ناایمن

٣- سه هم خانواده در مقابل هر واژه بنویسید.

حرمت: احترام، محترم، حریم

مقدار: قدر، مقادیر، مقدور

مستغنی: غنی، استغنا، اغنیاء غنا

۴- با نگاه به متن درس، مانند نمونه، جدول را کامل کنید.

جواب کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دهم
جواب کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دهم

۵- جدول زیر را کامل نمایید.(با حفظ شخص)

جواب کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دهم
جواب کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دهم

جواب قلمرو ادبی درس ۲ فارسی دهم

 ۱- بهره گیری از «مثل» چه تأثیری در سخن دارد؟

ضمن رونق بخشیدن به کلام و زیبایی سخن، مقصود و هدف خود را روشن تر بیان کرد. از طرفی از طولانی شدن سخن جلوگیری می کند و سبب کوتاهی کلام می گردد که این خود تأثیر را دو چندان می کند.

۲- دو ویژگی مهم نثر این درس را بنویسید.

۱) ساده و روان بودن

۲) استفاده از جمله های کوتاه

۳) حذف فعل

۴) استفاده از کلمات فارسی

جواب قلمرو فکری درس ۲ فارسی دهم

 ۱- نویسنده، چه کاری را کودکانه می شمارد؟

اینکه از پیشامدهای خوب و بد، زود شاد و اندوهگین شدن

۲- در جمله زیر، نویسنده بر کدام ویژگی های اخلاقی تأکید می کند؟

«اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن»

بلند همتی، داشتن روح بزرگ و مناعت طبع (خویشتن داری) و پنهان داشتن مشکلات و مسائل شخصی خود از دیگران

۳- مثل «گندم نمای جو فروش مباش» آدمی را از چه کاری بر حذر میدارد؟

دو رویی و ریاکاری

۴- برای مفهوم بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید.

شاد و بی غم بزی که شادی و غم زود آیند و زود م ی گذرند هر شادی که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشمر و به وقت نومیدی امیدوارتر باشد و نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی

۵- نویسنده چه توصیه ای در رابطه با رفتار با پیران دارد؟

اینکه حرمت آنها را نگه دارد ولی آنقدر هم عاشق آنها نباشد که عیب آنها را هم نتواند ببیند.

جواب درک و دریافت درس ۲ فارسی دهم

 ۱- نویسنده داستان، در بخش زیر برای جذابیت اثر خود از چه شگردهایی، بهره گرفته است؟

یکی از خروسان، ضربتی سخت بر دیدۂ حریف نواخت به صدمتی که «جهان تیره شد پیش آن نامدار». لاجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت. لیکن خروس غالب، حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان. بر حریف مغلوب که تسلیم اختیار کرده،

مخذول و نالان استرحام می کرد، رحم نیاورد و آن چنان او را می کوفت که «پولاد کوبند آهنگران».

بهره بردن از شیوه نثر کهن – تضمین از شعر فردوسی – استفاده از آرایه های ادبی مانند کنایه، تشخیص و تشبیه.

۲- اگر شما به جای نویسنده بودید، این داستان را چگونه به پایان می رساندید؟

خسرو را به خاطر استعداد خوب و شیرین کاری هایش به بالاترین درجه می رساندم و به عنوان یک الگوی خوب به جوانان معرفی می کردم.

برای مشاهده دیگر دروس گام به گام فارسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه