در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم فارسی دوازدهم

 قلمرو زبانی :

1- متضاد واژه های مشخص شده را در متن درس بیابید.

الف) باید به داوری بنشینیم /شوق رقابتی است/ در بین واژه ها و عبارت ها و هر کدام می خواهند معنای صلح را مرادف اول باشند.

ناورد، جنگ ، کین

ب) با اهل فنا دارد هر کس سر یکرنگی باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد بیدل دهلوی

تزویر ، غدر

۲- این شعر اخوان را با توجه به موارد زیر بررسی کنید:

الف ) استفاده از واژه ها، ترکیب ها و ساختارهای نحوی زبان کهن. همگنان : واژه ای کهن اخواه روز صلح و بسته مهر را پیمان : « را » ی فک اضافه امروزه به کار نمی رود ابهر کین سوگند / می دیده است و بر آن بر تکیه داده ب ) کاربرد واژه ها و ترکیب های نوساخته. چاهسار گوش / یادهای روشن آ رخش غیرتمند / چاه پستان گیلم تیره بختی ها

۳- در متن زیر ، گروه های اسمی و وابسته های پیشین و پسین را مشخص کنید:

الف) رخش زیبا ، رخش غیرتمند ارخش بی مانند ، با هزاران یادبود خوب خوابیده است

. رخش زیبا : رخش ( هسته ) زیبا ( صفت بیانی فاعلى ) 

رخش غیرتمند : رخش ( هسته ) غیرتمند ( صفت بیانی) 

رخش بی مانند: رخش ( هسته ) بی مانند ( صفت بیانی )

هزاران یاد بود خوب : هزاران ( صفت شمارشی عدد اصلی) یاد بود ( هسته ) خوب ( صفت بیانی مطلق)

قلمرو ادبی :

١- کدام نوع لحن برای خوانش متن درس ، مناسب است؟ دلیل خود را بنویسید.

لحن حماسی و روایی اچون محتوای درس داستانی است روایی با ویژگی های حماسه

۲ – در این سروده، «رستم» و «شغاد» نماد چه کسانی هستند؟

رستم : انسان های والا / شغاد : ناجوانمردان

3 – قسمت های زیر را از دید آرایه های ادبی بررسی کنید.

الف ) این نخستین بار شاید بود کان کلید گنج مروارید او گم شد

کنایه : ناراحت بودن / استعاره : « کلید گنج مروارید » استعاره از «لبخند »

ب ) همگنان خاموش، آگرد بر گردش، به کردار صدف برگرد مروارید تشبیه: مردم مانند صدف دور مرد نقال بودند. تناسب: صدف ، مروارید

پ) پهلوان هفت خوان، اکنون | طعمه دام و دهان خوان هشتم بود تشبیه : پهلوان مانند طعمه بود / استعاره :«خوان هشتم» استعاره از « حیله و نیرنگ»/ تشخیص : خوان هشتم دهان داشته باشد.

قلمرو فکری :

١- مقصود نقال از «قصه درد» چیست؟

قصه ای که درد های جامعه ما را بیان می کند / یا قصه کشتن شدن برادرز رستم) به دست برادر ( شغاد)

۲ – درباره مناسبت موضوعی متن درس با بیت زیر توضیح دهید.

یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند این بار می برند که زندانی ات کنند فاضل نظری به ظاهر نباید دل بست ؛ شاید در پس این ظاهر خوب ؛ زشتی و پلشتی باشد

٣- شاعر در این سروده، بر کدام مضامین اجتماعی تأکید دارد؟ 

رواج ناجوانمردی در جامعه / رواج ظلم و ستم در جامعه زمان شاعر / علاقه مردم به شنیدن داستان های قدیم در قهوه خانه ها / از بین بردن بزرگان جامعه توسط حکومت ها سفاک

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید