در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس ششم فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس ششم فارسی دوازدهم

 قلمرو زبانی:

۱- معنای واژه « دستور » را در بیت های زیر مشخص کنید:

الف) چه نیکو گفت با جمشید دستور                   که با نادان نه شیون باد و نه سور                 اسعد گرگانی

وزیر

ب) گر ایدونک دستور باشد کنون                       بگویم سخن پیشت ای رهنمون                  فردوسی

فرمان ، اجازه

٢-با توجه به دو بیت زیر از مولوی، آیا می توان « دیر شدن روز» و «بی گاه شدن» را معادل معنایی یکدیگر دانست؟ دلیل خود را بنویسید.

دیر شدن و بی گاه شدن هر دو به معنی سپری شدن زمان است

٣. نقش دستوری گروه های اسمی مشخص شده در بیت را بنویسید .

هرکسی از ظن خود شد یار من      ( یارمن : مسند)

از درون من نجست اسرار من          اسرارمن :مفعول)

قلمرو ادبی:

١- بیت های زیر را از نظر کاربرد آرایه «جناس تام ( همسان ) » » بررسی کنید.

الف) آتش است این بانگ نای و نیست باد                             هر که این آتش ندارد نیست باد

مصراع اول : « نیست باد » یعنی « جریان هوا نیست» مصراع دوم : « نیست باد» یعنی « نابود بشود»

ب) نی، حریف هر که از یاری برید                                      پرده هایش پرده های ما درید

«پرده» اول یعنی نوا و آهنگ « پرده » دوم یعنی «ستر ، حجاب »

۲- در کدام بیت درس، شاعر از «اسلوب معادله » بهره گرفته است؟ دلیل خود را بنویسید.

بیت ۱۴، چون مصراع دوم یک مثال عینی است برای مصراع اول که یک موضوع ذهنی را بیان می کند.

قلمرو فکری:

1- مقصود مولوی ، از «نی» و « نیستان» چیست؟

نی : مولوی ، انسان آگاه و عارف نیستان: عالم معنا, جوار خداوندی

٢- کدام بیت، به این سخن مشهور: «کل شیء یرجع الى اصله» ( هر چیزی سرانجام به اصل خود باز می گردد ) اشاره دارد؟

بیت چهارم

٣- حافظ،درهریک از بیت های زیر، بر چه مفهومی تأکید دارد؟ بیت های معادل این مفاهیم را از متن درس بیابید .

الف) در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز                                         هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد

بی گمان کسی در طریق عشق به مبدأ هستی واقف اسرار نگشت؛ هر رهروی براندازه اندیشه و دریافت خود از عشق و معرفت تصوری دارد.) بیت ششم.

ب) زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر                              بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست

( اگر روزگار خرمن زندگانی مرا به آتش کشد ، بگذار بسوزد که نزد من این حیات دو روزه از پر کاهی بی ارزش تر است.) بیت شانزدهم.

 

۴- هر یک از مفاهیم جدول زیر ، از کدام بیت درس دریافت می شود؟

جواب کارگاه متن پژوهی درس ششم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ششم فارسی دوازدهم

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس ششم فارسی دوازدهم : گروه ادبیات اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید