جواب کارگاه متن پژوهی درس هفتم فارسی دوازدهم

در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس هفتم فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس هفتم فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی درس 7 فارسی دوازدهم

۱- از متن درس، معادل معنایی برای قسمت های مشخص شده بیابید.

– شیدایی : سودا – ناگزیرم: لابد

۲- واژهای مهم املایی را در متن درس بیابید و بنویسید.

طالب ، واسطه ، مأوا ، غایت ، خاص تر، معرفت، فرض ، دیوانگی .از بهر. حیات و ممات.عین القضات

٣- اکنون از متن درس برای هر یک از الگوهای زیر نمونه ای بیابید و بنویسید.

الف) نهاد + مسند + فعل

( به خدا رسیدن فرض است )

ب) نهاد + مفعول + مسند+ فعل ( او همه جهان را آتش بیند / آن را عشق خوانند / برخی عاشق را دیوانه می پندارند.)

جواب قلمرو ادبی درس 7 فارسی دوازدهم

١- کاربرد نمادین «پروانه» را در متن درس و سروده زیر بررسی و مقایسه کنید.

در هر دو ، پروانه در میان آتش می سوزد. در تمام موارد «پروانه نماد عاشق است.»

در متن درس پروانه خودش را به آتش می زند چون به آن نیاز دارد. در شعر عطار ، ابتدا شمع نوری نشان می دهد بعد پروانه خودش را به آتش می زند

۲- برای هر یک از آرایه های زیر، نمونه ای از متن درس بیابید.

کنایه: در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند.

تشبیه: عالم عشق ، تا از معرفت و محبت دو پایه نردبان نسازد.سودای عشق ، عشق آتش است.

سجع: بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد (قرار ، وجود ، سجع « متوازن» چون فقط وزن آنها یکسان است« قارار او اجود )، جمله نام های محسن یکی جمال است و یکی کمال.

جواب قلمرو فکری درس 7 فارسی دوازدهم

 ١- سهروردی، شرط دست یابی به عالم عشق را چه می داند؟

به عالم نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پایه نردبان نسازد.

۲- درک و دریافت خود را از عبارت های زیر بنویسید.

الف) برتری عشق بر عقل / ارزشمندی دیوانگی عاشق بر عاقل

ب) رسیدن به خدا واجب است . عشق انسان را به خدا می رساند.

۳- درباره ارتباط معنایی هر بیت زیر با متن درس توضیح دهید.

الف) پروانه، قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند

ب) در عشق قدم نهادن کسی را مستم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند.

پ) وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه زندگانی کند؟! حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب.

ت) همه طالب حسن اند و در آن می کوشند که خود را به حسن رسانند و به حسن – که مطلوب همه است

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس هفتم فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه