در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس 14 فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس 14 فارسی دوازدهم

 کارگاه متن پژوهی

جواب قلمرو زبانی درس 14 فارسی دوازدهم

۱- معنای واژه های «قبا،» «تعب» و «تجرید» را با توجه به بیت های زیر بنویسید.

– سرو و مهت نخوانم، خوانم، چرا نخوانم؟

هم ماه با کلاهی، هم سرو با قبایی                         فرخی سیستانی

قبا : نوعی لباس

– در این مقام، طرب بی تعب نخواهد دید                                     که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید         سنایی

 تعب: رنج و سختی

– اولا تجرید شو از هرچه هست                                      وانگهی از خود بشویکبار دست اسیری                               لاهیجی

تنهایی گزیدن

۲ – اجزای بیت زیر را طبق زبان معیار مرتب کنید؛ سپس نقش دستوری هر جزء را بنویسید.

بعد از این وادی حیرت آیدت                          کار دائم درد و حسرت آیدت

بعد از این وادی حیرت برای تو آغاز می شود / کارتو دائم درد و حسرت می شود.

٣- متن زیر را با توجه به نقش های تبعی» بررسی کنید.

« ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد.»

پرندگان : ( بدل) شهریار ( معطوف ) بلندترین کوه روی زمین ( بدل )

جواب قلمرو ادبی درس 14 فارسی دوازدهم

۱- با توجه به متن درس، هر یک از پرندگان زیر، نماد چه کسانی هستند؟

بلبل (انسان های عاشق پیشه و جمال پرست )

باز ( نماد مردمان درباری و اهل قلم که به علت نزدیکی به شاه همیشه فخر و مباهات می نمایند)

۲- «وجه شبه» را در بیت زیر، مشخص کنید؛ توضیح دهید شاعر برای بیان وجه شبه، از کدام آرایه ادبی دیگر بهره  گرفته است؟توضیح دهید.

گرم رو ، سوزنده ، سرکش . تناسب ، تشبیه ، تشخیص عاشق آن باشد که چون آتش بود گرم رو، سوزنده و سرکش بود

۳- در باره تلمیح به کار رفته در بیت زیر توضیح دهید:

طاووس باغ قدسم ، نی بوم این خرابه                       آن جاست جلوه گاهم ، این جا چه کار دارم؟

سلمان ساوجی طاووس پرنده ای بود که شیطان را کمک کرد برای رفتن به بهشت تا آدم را فریب بدهد و در نهایت زشت ترین پای دنیا را گرفت.

جواب قلمرو فکری درس 14 فارسی دوازدهم

۱- معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

گل اگر چه هست بس صاحب جمال                        حسن او در هفته ای گیرد زوال         عطار

معنی: اگرچه گل بسیار زیباست اما در مدت بسیار کوتاه می پژمرد و از بین می رود.

۲- بیت زیر با کدام بیت از درس ششم مناسبت دارد؟ دلیل خود را بنویسید.

بیت ۱۴ شیرمردی باید این ره را شگرف                         زانکه ره دور است و دریا ژرف ژرف

 بیت: هر که جز ماهی ز آبش سیر شد            هر که بی روزی است ، روزش دیر شد

۳- هر بیت زیر، یاد آور کدام وادی از هفت وادی عشق است؟

الف) وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا                  هر که فانی شد ز خود، مردانه ای است                   عطار

وادی هفتم

ب) دل چه بندی در این سرای مجاز؟              همت پست کی رسد به فراز؟                سنایی

وادی اول

پ) چشم بگشا به گلستان و ببین                   جلوۂ آب صاف در گل و خار               هاتف اصفهانی

وادی پنجم

۴- با توجه به آیه شریفه و سروده زیر، تحلیلی کوتاه از داستان «سی مرغ و سیمرغ» ارائه دهید.

و فی الأرض آیات للموقنین وفی أنفسکم أفلا تبصرون :« و در روی زمین برای اهل یقین ، نشانه هایی است و در | وجود شما نیز نشانه هایی است . پس چرا نمی بینید؟

( الذاریات / آیات ۲۰ و ۲۱)

ای نسخه نامه الهی ، که تویی               وی آینه جمال شاهی، که تویی

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست                     در خود بطلب هر آنچه خواهی ، که تویی             نجم رازی

پاسخ: انسان موجودی بسیار ارزشمند و آیینه جمال خداوند است جهانی را در خود دارد و حقیقت در وجود خود آدمی نهفته است . پس آدمی باید در وجود خود به دنبال حقیقت باشد

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس 14 فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید