در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس 17 فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس 17 فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی درس 17 فارسی دوازدهم

۱- برای واژه «آخته» دو معادل معنایی بنویسید.

بیرون کشیده ، برکشیده، آهیخته، بیرون آمده، از نیام بیرون کشیده شده

٢- مفهوم نشانه «ان» را در واژه های زیر بنویسید.

بهاران (هنگام بهار) خاوران «محل و سرزمین خاور، مشرق» (مکان) بابکان ( نسبی) خندان ( فاعلى ، حالت) گیلان (مکان گیل ها) سپاهان مکان سپاه) گریان (صفت فاعلی، حالت) جوانان (نشانه جمع)

جواب قلمرو ادبی درس 17 فارسی دوازدهم

١ – این بخش از سروده «پابلو نرودا» را از نظر کاربرد «نماد» بررسی کنید.

نان را از من بگیر اگر می خواهی ، هوا را از من بگیر، اما خنده ات را نه . گل سرخ را از من مگیر. نان، هوا : نماد زندگی مادی  گل سرخ : نماد عشق

۲- در این قسمت از متن درس، شاعر از کدام آرایه های ادبی بهره گرفته است؟

«… اما خنده ات که رها می شود و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید/ تمامی درهای زندگی را به رویم می گشاید

تشخیص : خنده کسی را بجوید تناسب : رها ، پرواز ، آسمان / در گشودن: کنایه از گره گشایی / درهای زندگی: استعاره پنهان زندگی مانند خانه ای است که درهای پنهان دارد.

جواب قلمرو فکری درس 17 فارسی دوازدهم

۱- درک و دریافت خود را از متن زیر بنویسید.

« و اگر دیدی، به ناگاه / خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است / بخند، زیرا خنده توا برای دستان من ، شمشیری است آخته » خنده معشوق زندگی بخش است . نیرو بخشی عشق

۲ – متن درس را با مفهوم سروده زیرمقایسه کنید.

چه خوش فرمود آن پیر خردمند                  وزین خوشتر نباشد در جهان پند

قلمرو ادبی: (واج آرایی حرف دال باز گردانی: آن پیر دانا چه خوب گفت و پندی در جهان از این سخن زیباتر و بجاتر نباشد پیام: اندرز اگر خونین دلی از جور ایام «لب خندان بیاور چون لب جام»

قلمرو زبانی: جور: ستم/ ایام: روزگارا

قلمرو ادبی: خونین دلی: کنایه از اندوهگین بودن لب خندان بیاور: کنایه از همیشه خندیدن / جور ایام: جانبخشی چون لب جام: تشبیه / لب جام: استعاره خونین دل و خندان: تضاد/ تضمین شعر حافظ با کمی تغییر باز گردانی: اگر از ستم روزگار اندوهگین هستی، مانند لب جام لب خندان داشته باش و همیشه بخند

پیام: هنگام غم لب خندان داشته باش

به پیش اهل دل گنجی است شادی                      که دستاورد بی رنجی است شادی

قلمرو زبانی: پیش: نزد/ دستاورد: نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تلاش به دست می آید/ پیش اهل دل: وابسته وابسته

قلمرو ادبی: اهل دل: کنایه از صاحب دل و عارف / شادی گنجی است: تشبیه / گنج و رنج: جناس باز گردانی: نزد صاحب دلان شادی گنج است و شادی نتیجه بی رنجی است.

پیام: شادی

به آن کس می رسد زین گنج بسیار                                 که باشد شادمانی را سزاوار

قلمرو زبانی: سزاوار: شایسته

قلمرو ادبی: کنایه گنج: استعاره از شادی واج آرایی : «س» باز گردانی: گنج شادی بسیار به آن کسی می رسد که شایسته شادمانی باشد

پیام: شادی شایستگی می خواهد

چو گل هرجا که لبخند آفرینی                           به هر سو رو کنی لبخند بینی

قلمرو ادبی: کنایه از جانبخشی / چو گل: تشبیه البخند آفریدن: استعارها سو و رو: جناس / بینی: ایهام تناسب (1میبینی ۲- دماغ که با رو تناسب دارد) باز گردانی: مانند گل هرجا که لبخند بزنی و شاد باشی به هر طرف که روی کنی از مردم لبخند می بینی پیام: لبخند بزن تا جهان به تو لبخند زند مشو در پیچ و تاب رنج و غم، گم به هر حالت تبستم کن، تبسم

قلمرو زبانی: تبسم دوم: نقش تبعیتکرارا حذف فعل آکن به قرینه لفظی

قلمرو ادبی: گم شدن در پیچ غم: کنایه از اندوه فراوان و همیشگی ا پیج و تاب رنج و غم: استعاره (رنج و غم مانند راه دشوار و پر پیچ و خم است) / واژه آرایی: تبسم باز گردانی: در پیچ و تاب رنج وغم، گم مشو و همیشه اندوهگین نباش و در هر حالتی لبخند بزن.

پیام: کنار گذاشتن غم

پاسخ : مفهوم هر دو بر ارزشمند بود شادی و لبخند اشاره دارد و اینکه لبخند زدن و شادی به انسان نیرو و امید می بخشد

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس 17 فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید