جواب کارگاه متن پژوهی درس 17 فارسی دوازدهم


haladars بهمن 25, 1400 دقیقه مطالعه
جواب کارگاه متن پژوهی درس 17 فارسی دوازدهم

در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس 17 فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس 17 فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی درس 17 فارسی دوازدهم

۱- برای واژه «آخته» دو معادل معنایی بنویسید.

بیرون کشیده ، برکشیده، آهیخته، بیرون آمده، از نیام بیرون کشیده شده

٢- مفهوم نشانه «ان» را در واژه های زیر بنویسید.

بهاران (هنگام بهار) خاوران «محل و سرزمین خاور، مشرق» (مکان) بابکان ( نسبی) خندان ( فاعلى ، حالت) گیلان (مکان گیل ها) سپاهان مکان سپاه) گریان (صفت فاعلی، حالت) جوانان (نشانه جمع)

جواب قلمرو ادبی درس 17 فارسی دوازدهم

١ – این بخش از سروده «پابلو نرودا» را از نظر کاربرد «نماد» بررسی کنید.

نان را از من بگیر اگر می خواهی ، هوا را از من بگیر، اما خنده ات را نه . گل سرخ را از من مگیر. نان، هوا : نماد زندگی مادی  گل سرخ : نماد عشق

۲- در این قسمت از متن درس، شاعر از کدام آرایه های ادبی بهره گرفته است؟

«… اما خنده ات که رها می شود و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید/ تمامی درهای زندگی را به رویم می گشاید

تشخیص : خنده کسی را بجوید تناسب : رها ، پرواز ، آسمان / در گشودن: کنایه از گره گشایی / درهای زندگی: استعاره پنهان زندگی مانند خانه ای است که درهای پنهان دارد.

جواب قلمرو فکری درس 17 فارسی دوازدهم

۱- درک و دریافت خود را از متن زیر بنویسید.

« و اگر دیدی، به ناگاه / خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است / بخند، زیرا خنده توا برای دستان من ، شمشیری است آخته » خنده معشوق زندگی بخش است . نیرو بخشی عشق

۲ – متن درس را با مفهوم سروده زیرمقایسه کنید.

چه خوش فرمود آن پیر خردمند                  وزین خوشتر نباشد در جهان پند

قلمرو ادبی: (واج آرایی حرف دال باز گردانی: آن پیر دانا چه خوب گفت و پندی در جهان از این سخن زیباتر و بجاتر نباشد پیام: اندرز اگر خونین دلی از جور ایام «لب خندان بیاور چون لب جام»

قلمرو زبانی: جور: ستم/ ایام: روزگارا

قلمرو ادبی: خونین دلی: کنایه از اندوهگین بودن لب خندان بیاور: کنایه از همیشه خندیدن / جور ایام: جانبخشی چون لب جام: تشبيه / لب جام: استعاره خونین دل و خندان: تضاد/ تضمین شعر حافظ با کمی تغییر باز گردانی: اگر از ستم روزگار اندوهگین هستی، مانند لب جام لب خندان داشته باش و همیشه بخند

پیام: هنگام غم لب خندان داشته باش

به پیش اهل دل گنجی است شادی                      که دستاورد بی رنجی است شادی

قلمرو زبانی: پیش: نزد/ دستاورد: نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تلاش به دست می آید/ پیش اهل دل: وابسته وابسته

قلمرو ادبی: اهل دل: کنایه از صاحب دل و عارف / شادی گنجی است: تشبيه / گنج و رنج: جناس باز گردانی: نزد صاحب دلان شادی گنج است و شادی نتیجه بی رنجی است.

پیام: شادی

به آن کس می رسد زین گنج بسیار                                 که باشد شادمانی را سزاوار

قلمرو زبانی: سزاوار: شایسته

قلمرو ادبی: کنایه گنج: استعاره از شادی واج آرایی : «س» باز گردانی: گنج شادی بسیار به آن کسی می رسد که شایسته شادمانی باشد

پیام: شادی شایستگی می خواهد

چو گل هرجا که لبخند آفرینی                           به هر سو رو کنی لبخند بینی

قلمرو ادبی: کنایه از جانبخشی / چو گل: تشبيه البخند آفریدن: استعارها سو و رو: جناس / بینی: ایهام تناسب (1میبینی ۲- دماغ که با رو تناسب دارد) باز گردانی: مانند گل هرجا که لبخند بزنی و شاد باشی به هر طرف که روی کنی از مردم لبخند می بینی پیام: لبخند بزن تا جهان به تو لبخند زند مشو در پیچ و تاب رنج و غم، گم به هر حالت تبستم کن، تبسم

قلمرو زبانی: تبسم دوم: نقش تبعیتکرارا حذف فعل آکن به قرینه لفظی

قلمرو ادبی: گم شدن در پیچ غم: کنایه از اندوه فراوان و همیشگی ا پیج و تاب رنج و غم: استعاره (رنج و غم مانند راه دشوار و پر پیچ و خم است) / واژه آرایی: تبسم باز گردانی: در پیچ و تاب رنج وغم، گم مشو و همیشه اندوهگین نباش و در هر حالتی لبخند بزن.

پیام: کنار گذاشتن غم

پاسخ : مفهوم هر دو بر ارزشمند بود شادی و لبخند اشاره دارد و اینکه لبخند زدن و شادی به انسان نیرو و امید می بخشد

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس 17 فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه