در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس 18 فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس 18 فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی درس 18 فارسی دوازدهم

1- واژه صحیفه را از نظر کارکرد معنایی بررسی کنید.

صحیفه در معنای کتاب، نامه و ورق، دفتر مصحف به کار می رود. در این درس به معنای کتاب است.

۲- متن درس را از نظر حذف فعل بررسی کنید و نوع حذفها را بنویسید.

سطر سوم حذف به قرینه لفظی: چه حرف تازه ای برای نوشتن (مانده است)

سطر ششم حذف به قرینه لفظی: و من از آن تو هستم)

جواب قلمرو ادبی درس 18 فارسی دوازدهم

۱- دو نمونه آرایه تشخیص در متن درس بیابید.

سطر دوم: جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟.

سطرهشتم: عشق جاودانی معشوق را جوان می بیند.

سطر آخر: دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند.

۲- در متن، نمونه ای از استفهام انکاری مشخص کنید.

چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازهای برای نوشتن؟

جواب قلمرو فکری درس 18 فارسی دوازدهم

1- شکسپیر برای عشق جاودانی، چه ویژگی هایی را برمی شمارد؟

قابل توصیف نبودن/ ازلی و ابدی خارج از زمان و مکان بودن/ معشوق را همواره جوان و زیبا دیدن .

۲- در سطرهای زیر بر چه نکته ای تاکید شده است؟

چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه ای برای نوشتن که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را باز گو کند.

ارزشمند بودن و بی پایان بودن عشق و اینکه عشق در قالب واژه ها نمی گنجد

٣- مضمون بیت زیر از کدام بخش از سروده شکسپیر قابل دریافت است؟

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب اکز هر زبان که می شنوم نامکرر است حافظ به نامکرر و نو بودن سخن عشق اشاره دارد و شکسپیر هم در قسمتی از غزلواره اش از عشق گفتن را کهنه نمی شمارد و بازگفت آن را همواره تازه می داند. این پیام، در بخش زیر نیز یافت می شود: هر روز باید ذکری واحد را مکرر بخوانم و آن چه را قدیمی است قدیمی ندانم که …

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس 18 فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید