در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 31 و 32 فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 31 و 32 فارسی یازدهم

جواب قلمرو زبانی صفحه 31 فارسی یازدهم

1) در متن درس، کدام واژه ها در معانی زیر، به کار رفته است؟

اسب)بادپا، باره                              ( نابودکننده )عافیت‏سوز                                  ( عمیق)ژرف(

2) جمله های زیر را با هم می خوانیم و به نقش های مختلف کلمه «امروز» توجه می کنیم:

■ امروز را غنیمت دان.                                                                       نقش: مفعول

                                           ■ امروز، روز شادی است.                                                نقش: نهاد

■ گنجینه عمر، امروز است.                                                                       نقش: مسند

■ برنامه امروز، تأیید شد.                                                                       نقش: مضاف الیه

■ امروز، به کتابخانه ملّی می روم.                                                                       نقش: قید

در همه جمله های بالا به جز جمله آخر، کلمه «امروز»، نقش های اسم را گرفته است.

کلمه «امروز» در جمله آخر، هیچ یک از نقش‏های اسم را ندارد.

منادا هم نیست. «امروز» در جمله مذکور، «گروه قیدی» است.

گـروه قیدی، بخشـی از جمله اسـت که جمله یا جزئی از آن را مقید می کند یا توضیحی نظیر مفهوم حالت، زمان، مکان، تردید، یقین، تکرار و … را به جمله می افزاید.

قید می تواند از نظر «نوع»، اسم، صفت یا قید باشد.

در بیت های نهم و دهم، قیدها را مشخص کنید.

آن  دم / هم / کمی

جواب قلمرو ادبی صفحه 31 فارسی یازدهم

1) دریای خون در بیت های هشتم و دوازدهم استعاره از چیست؟

بیت هشتم: سرخی شفق هنگام غروب / بیت دوازدهم: استعاره از میدان جنگ

2) ابیات زیر را از نظر کاربرد تشبیه و کنایه بررسی کنید.

ز رخسارش فرومی‌ریخت اشکی / بنای زندگی بر آب می‌دید

در آن سیماب گون امواج لرزان / خیال تازه ای در خواب می‌دید

بنای زندگی: اضافه تشبیهی /سیماب گون: تشبیه / بنای چیزی را بر آب دیدن: کنایه از چیزی را در معرض نابودی دیدن / خیال در خواب دیدن: کنایه از نقشه کشیدن

(3به شعر «در امواج سند» دقت کنید. این شعر از چند بند هم وزن و هماهنگ تشکیل شده است. هر بند شامل چهار مصراع است؛ به این نوع شعر «چهارپاره» یا «دوبیتی های پیوسته» می گویند چهارپاره بیشتر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود و رواج آن از دوره مشروطه بوده و تاکنون ادامه یافته است.

ملک الشعرای بهار فریدون مشیری فریدون توللی سروده هایی در این قالب دارند.

■ اکنون نحوه قرار گرفتن قافیه ها در چهارپاره را به کمک شکل نشان دهید.

                           ■  ————————–   /   ————————–                          

■ ————————–   /   ————————–

♣♣♣

▲————————–   /   ————————–

▲——————–   /   —————–

جواب قلمرو فکری صفحه 32 فارسی یازدهم

1) شاعر در بیت زیر، قصد بیان چه نکته ای را دارد؟

فروپاشی فرمانروایی خوارزمشاهیان نزدیک بود

 در آن تاریک شب می گشت پنهان/  فروغ خرگه خوارزمشاهی. 

2) حمیدی شیرازی در ابیات زیر، چه کسی را و با چه ویژگی هایی وصف می کند؟

سلطان جلال الدین خوارزمشاه را توصیف می کند که اندوهگین، دلاور و جنگجو بود.

چه اندیشید آن  دم، کس ندانست / که مژگانش به خون دیده تر شد         

چو آتش در سپاه دشمن افتاد / زآتش هم کمی سوزنده تر شد.

3) درباره ارتباط معنایی زیر و پیام درس توضیح دهید.

جانفشانی در راه میهن

در راه عشق وطن از سر و جان برخاسته ایم /  تا در این ره چه کند همّت مردانه ما (رهی معیری)  

4) شاعر در بیت زیر، چه صحنه ای از نبرد را وصف می کند؟صحنه ای را توصیف می کند که با مردن سربازان مغول گروه دیگر جای آنها را می گرفتند.

 ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت / دو چندان می شکفت و برگ می کرد