در این نوشته با جواب کارگاه نوشتن صفحه 19 نگارش دهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه نوشتن صفحه 19 نگارش دهم

1) پرسش های زیر را بخوانید و مشخص کنید از چه شگردی (بارش فکری، اگرنویسی، گزین گفته ها و …) برای طرح آنها استفاده شده است؟

پرسش ها

الف) پشه، چه نوع جانوری است؟

ب) چند نوع پشه داریم؟

پ) پشه ها شب ها کجا می خوابند؟

ت) چرا پشه روی بدین ما می نشیند؟

ث) پشه های معروف کدام اند؟

ج) آیا مگس هم یک نوع پشه است؟

د) اگر پشه وز وز نمی کرد، چه می شد؟

ر) آیا پشه ای می شناسیم که اصلا دیده نمی شود؟

س) اگر یک پشه را قورت بدهیم، چه اتفاقی می افتد؟

ف) اگر در دنیا اصلا پشه ای نبود، چه اتفاقی می افتاد؟

ق) خداوند با خلق پشه، می خواهد چه پیامی به ما بدهد؟

هـ) چگونه پشه ای ناتوان، نمرود را با آن همه ادعا از پای درآورد؟

ی) چه نسبی بین عقاب و پشه وجود دارد. آنجا که شاعر گفته است:

            جایی که عقاب، پر بریزد                     از پشه لاغری چه خیزد؟

الف) بارش فکری

ب) بارش فکری

پ) بارش فکری

ت) بارش فکری

ت) بارش فکری

ث) بارش فکری

ج) بارش فکری

د) اگرنویسی

ر) بارش فکری

س) اگرنویسی

ف) اگرنویسی

ق) گزین گفته ها

هـ) گزین گفته ها

ی) گزین گفته ها

برچسب شده در: