در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه 18 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 18 نگارش ششم

1. به جای واژگان مشخّص شده، واژه های دیگری قرار دهید و جمله ها را بازنویسی کنید.

الف) هیچ چیز نمی تواند اثر «محبّت» را از بین ببرد.

هیچ چیز نمی تواند اثر «مهربانی» را از بین ببرد.

ب) بپرسیم و از هیچ چیز «نهراسیم».

بپرسیم و از پرسیدن «نترسیم».

پ) هرکسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش «نمایان» می کند.

پ) هرکسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش «آشکار» می کند.

3. ضرب المثل «از تو حرکت، از خدا برکت» را در یک بند توضیح دهید.

برای رسیدن به اهداف و خواسته ها باید تلاش کرد. دعا کردن به درگاه خدا در حالی که کاری برای رسیدن به خواسته ها انجام نمی دهیم مفید نخواهد بود. خداوند به کسانی برای رسیده به خواسته هایشان

برچسب شده در: