در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه 45 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 45 نگارش ششم

1. کلمه های زیر را به چیزهای مناسب، تشبیه کنید و در جمله ای به کار ببرید.

مادر: مادر مثل دریا بزرگ و بخشنده است

گل: گل نیز مانند بهار لطیف است

کوه: کوه چون کودکی بر بازوان دشت آرمیده بود

ایران  ایران همانند تاریخ کهن و ریشه دار است

2. جدول را کامل کنید

جدول را بصورت زیر کامل می کنیم:

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 45 نگارش ششم
جواب کارگاه نویسندگی صفحه 45 نگارش ششم

3. درباره ی مفهوم جواب کارگاه نویسندگی صفحه 45 نگارش ششم ضرب المثل «وطن دوستی نشانه ی ایمان است یک بند بنویسید.

وطن دوستی یعنی محبت و علاقه‌مندی و تلاش برای آبادانی وطن. کسی که ارزش وجودی خودش را درک کرده و دوست دارد، سرزمینش را نیز دوست دارد و در جهت پیشرفت و آبادی آب و خاک و هموطنانش می‌کوشد و از میهنش دفاع می‌کند تا رضایت آفریدگار را جلب کند. اما کسی که به خدا ایمان ندارد ممکن است دچار خودپرستی شده و در راه سازندگی و مراقبت از میهن و هم میهنانش هیچ از خود گذشتگی نکند.

گام به گام سایر صفحات درس ای وطن

برچسب شده در: