با جواب کار در کلاس صفحه ۱۱ ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه ۱۱ ریاضی سوم

۱ـ مربع های شکل زیر را به 3 روش دسته بندی کنید و با شمارش چندتا چندتا، تعداد آن ها را به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱ ریاضی سوم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱ ریاضی سوم

در کدام روش دسته بندی می توانید حاصل جمع ها را به صورت ذهنی به دست آورید؟ 

در هر سه دسته بندی می توان به صورت ذهنی جمع زده شود.

2ـ در شکل های زیر تعداد مربع را با توجه به رنگ آن ها به دست آورید. برای جمع کردن و شمارش چندتا چندتا می توانید از ماشین حساب استفاده کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱ ریاضی سوم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱ ریاضی سوم