در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 101 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 101 ریاضی دوم

با رسم دسته‌های صدتایی و ده تایی و یکی، مانند نمونه جمع‌ها را انجام دهید. در صورت لزوم 10 تا یکی را به یک دسته‌ی ده تایی و یا 10 تا ده تایی را به یک دسته‌ی صدتایی تبدیل کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 101 ریاضی دوم

برچسب شده در: