در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 103 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 103 ریاضی هشتم

1- حاصل عبارت‌های زیر را به صورت توان‌دار بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 103 ریاضی هشتم

2- کدام یک از تساوی‌های زیر، درست و کدام نادرست است؟ توضیح دهید.

جواب کار در کلاس صفحه 103 ریاضی هشتم

۳- حاصل عبارت ۳[۲(۵−)]×۲(۵−) را بر کدام یک از اندازه‌های زیر است؟

الف) ۸(۵−) درست
ب) ۵۸

۴- در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.

۳۱۰ = ۵۲) = ۹۵

برچسب شده در: