در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 104 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

با رسم دسته‌های صدتایی، ده تایی و یکی مانند نمونه، تفریق‌ها را انجام دهید. در صورت لزوم یک دسته‌ی صدتایی را برداشته به جای آن 10 تا ده تایی قرار دهید و یا یک دسته‌ی ده تایی را برداشته به جای آن 10 تا یکی بگذارید.

جواب کار در کلاس صفحه 104 ریاضی دوم

برچسب شده در: