در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 11 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 11 ریاضی دهم انسانی

یک حواصیل خاکستری دسته‌ای از حواصیل‌های سفید را در جنگل حرا در جزیرهٔ قشم دید. به یکی از آنها گفت: اجازه می‌دهید من هم در گروه شما باشم و با شما پرواز کنم؟

image 3 1

یکی از آنها پاسخ داد: اگر معمای زیر را حل کنی، تو هم در گروه ما خواهی بود و ادامه داد: «ما و ما و نصف ما و نصفه‌ای از نصف ما، گر تو هم با ما شوی، ما جملگی صد می‌شویم.»

لطفاً به پرنده کمک کنید تا تعداد پرندگان گروه را تعیین کند و عضوی از گروه آنها باشد.

اگر «ما » را x فرض کنیم:

100 = 1+ نصف نصف ما + نصف ما + ما + ما

image 3 2