در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 11 ریاضی سوم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 11 ریاضی سوم

1- شکل‌های زیر را دسته‌بندی کنید. تعداد مربّع‌های هر شکل را به دست آورید.

image 94

2- در شکل‌های زیر تعداد مربّع‌ها را با توجّه به رنگ آن‌ها به دست آورید.
برای جمع‌کردن یا شمارشِ چندتا چندتا می‌توانید از ماشین حساب استفاده کنید.

image 95

برچسب شده در: