در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 11 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

به کمک محور، حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. ابتدا تفریق‌ها را به صورت جمع بنویسید.

image 248

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق عدد های گویا

برچسب شده در: