در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 11 هندسه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 11 هندسه دوازدهم

اطلاعات مربوط به 4 فروشگاه B، C، D و A در مورد تعداد شلوار، بلوز و پیراهن‌های موجود در هر فروشگاه، در جدول دو بعدی زیر آمده است این اطلاعات را یک‌بار با یک ماتریس 3×4 و یک‌بار با ماتریسی 4×3 نمایش دهید.

فروشگاه A24 شلوار، 15 بلوز و 7 پیراهن
فروشگاه B26 شلوار، 19 بلوز و 11 پیراهن
فروشگاه C17 شلوار، 28 بلوز و 22 پیراهن
فروشگاه D12 شلوار، 31 بلوز و 35 پیراهن
image 299