در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 110 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 110 ریاضی چهارم

1- حاصل تفریق‌های زیر را مانند نمونه به دو صورت کسری و اعشاری به دست آورید.

image 313

2- دو تکّه چوب به طول‌های 0/7 و 0/3 متر داریم. با دنبال هم گذاشتن یا روی هم قراردادن آنها چه طول‌هایی به دست می‌آید؟
با نوشتن جمع و تفریق و کشیدن شکل، حالت‌های مختلف را نشان دهید.

جواب کار در کلاس صفحه 110 ریاضی چهارم