در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 111 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 111 ریاضی هشتم

۱- با پر کردن جاهای خالی، مقدار ۲√ و ۲۰۰√ را به صورت تقریبی تا یک رقم اعشار به دست آورید. نتیجه را با آنچه ماشین حساب به دست می‌آورد، مقایسه کنید.

الف) ۴√ > ۲√ > ۱√

ب) ۲ > ۲√ > ۱

اکنون با نصف کردن فاصله ۱ تا ۲ روی محور، عدد ۱/۵ را آزمایش می‌کنیم.

چون ۲/۲۵ = ۲(۱/۵)، پس مقدار ۲√ حتماً کمتر از ۱/۵ است.

۱/۴ ≃ ۲√
۲۲۵√ > ۲۰۰√ > ۱۹۶√

بنابراین:

۲۲۵ > ۲۰۰√ > ۱۴

اکنون با نصف کردن فاصله ۱۴ تا ۱۵ روی محور اعداد، عدد ۱۴/۵ را آزمایش می‌کنیم. چون ۲۱۰/۲۵ = ۲(۱۴/۵)، بنابراین ۲۰۰√  حتماً کمتر از ۱۴/۵ است.

بنابراین: ۱۴/۱ ≃ ۲۰۰√

۱۴/۴۱۴/۳۱۴/۲۱۴/۱عدد
۲۰۷/۳۶۲۰۴/۴۹۲۰۱/۶۴۱۹۸/۸۱جذر
جواب کار در کلاس صفحه 111 ریاضی هشتم

۲- ابتدا مقدار تقریبی هر عددی را که در جدول آمده است، حدس بزنید؛ سپس به کمک ماشین حساب، حاصل را تا دو رقم اعشار پیدا کنید و با مقداری که حدس زده‌اید، مقایسه کنید.

۱۴۰√۹۹√۶۸√۱۸/۵√۱۰/۳√۵√۵√عدد
 ۱۱/۴۵ ۹/۷۶ ۸/۰۵ ۴/۱۵ ۳/۱۰ ۲/۱۶ ۱/۶۸مقدار حدس زده شده
۱۱/۸۳۹/۹۴۸/۲۴۴/۳۰۳/۲۰۲/۲۳۱/۷۳ماشین حساب
جواب کار در کلاس صفحه 111 ریاضی هشتم

برچسب شده در: