در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 114 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 114 ریاضی دوم

1- جاهای خالی را کامل کنید.

image 482

1 قسمت از 2 قسمت مساوی رنگ شده است

image 480

3 قسمت از 4 قسمت مساوی رنگ شده است

image 479

1 قسمت از 3 قسمت مساوی رنگ شده است

2- جمله‌ها را کامل کنید.

image 481

اندازه‌ی خط 2 سانتی متر و 4 قسمت از 10 قسمت مساوی است.

image 483

اندازه‌ی طول پاک‌کن 3 سانتی متر و 8 قسمت از 10 قسمت مساوی است.

3- در این محور هر واحد محور به 2 قسمت مساوی تقسیم شده است.

image 484

نقطه‌ی مشخّص شده 2 واحد و 1 قسمت از 2 قسمت مساوی را نشان می‌دهد.

4- در این محور هر واحد به 3 قسمت مساوی تقسیم شده است.

جواب کار در کلاس صفحه 114 ریاضی دوم

نقطه‌ی مشخّص شده 1 واحد و 2 قسمت از 3 قسمت مساوی را نشان می‌دهد.

برچسب شده در: