در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 124 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 124 ریاضی هشتم

1- با استفاده از خط کش و نقاله در دایرهٔ روبه‌رو یک پنج ضلعی منتظم رسم کنید.

image 604

360°÷5=72°

پس اندازه هر زاویه 72 درجه است.
با استفاده از نقاله یک زاویهٔ 72 درجه رسم می‌کنیم.
دهانه پرگار را به اندازه کمان 72 درجه باز کرده و از روی یک نقطه متوالی کمان می‌زنیم تا 5 کمان مساوی به دست آید.

2- الف) دهانهٔ پرگار را به اندازهٔ شعاع دایرهٔ زیر باز کنید. از یک نقطهٔ دایره، شروع کنید و پی در پی کمان بزنید.

جواب کار در کلاس صفحه 124 ریاضی هشتم
جواب کار در کلاس صفحه 124 ریاضی هشتم

ب) بدین ترتیب، دایره به چند کمان تقسیم می‌شود؟ 6 کمان

ج) چرا این کمان‌ها با هم مساوی‌اند؟ زیرا وترهای آن‌ها مساوی‌اند.

د) هر کمان چند درجه است؟

360÷6=60°

ه) چند کمان 120 درجه در شکل دیده می‌شود؟ 6 کمان

image 605

برچسب شده در: