در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 129 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 129 ریاضی هشتم

1- پنج توپ کوچک با شماره‌های 1 تا 5 را داخل یک جعبه ریخته‌ایم. احمد یکی از آنها را به طور تصادفی از جعبه خارج می‌کند. قرار است اگر عدد توپ زوج بود، جایزه بگیرد.


احتمال اینکه احمد جایزه بگیرد چقدر است؟

image 40

2- حمید می‌داند دوستش در خرداد به دنیا آمده است اما نمی‌داند چه روزی! احتمال اینکه دوست حمید در روز 15 خرداد به دنیا آمده باشد، چقدر است (خرداد 31 روز دارد.)؟

جواب کار در کلاس صفحه 129 ریاضی هشتم
جواب کار در کلاس صفحه 129 ریاضی هشتم

3- برای هر یک از موارد زیر یک مثال بنویسید.

الف) پیشامدی که احتمال رخ دادن آن صفر باشد.

احتمال آمدن عدد بزرگ‌تر از 6 در یک تاس


ب) پیشامدی که احتمال رخ دادن آن از 1/2 کمتر باشد.

احتمال آمدن عدد مرکب در یک تاس


ج) پیشامدی که احتمال رخ دادن آن 1/2 باشد.

احتمال رو آمدن یک سکه


د) پیشامدی که احتمال رخ دادن آن از 1/2 بیشتر باشد.

احتمال آمدن عدد بزرگ‌تر از 2 در یک تاس


هـ) پیشامدی که احتمال رخ دادن آن یک باشد.

احتمال آمدن عددی کوچک‌تر از 7 در یک تاس

عبارت زیر را بخوانید؛ درستی یا نادرستی آن را مشخص کنید و دلیل این تشخیص را در چند جمله بنویسید.


«احتمال رخ دادن یک پیشامد برابر با صفر، یک یا عددی بین صفر و یک است.»


اگر حتما رخ دهد احتمال آن برابر یک است.
اگر اصلا رخ ندهد احتمال آن برابر صفر است.
و بقیه حالت‌ها هم بین عدد صفر و یک است.

برچسب شده در: