در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 13 ریاضی و امار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 13 ریاضی و امار دوازدهم

1) کدام یک از پدیده‌های زیر تصادفی و کدام یک قطعی است؟ چرا؟
الف) وجود دانش‌آموزی که سن او بیشتر از ده سال باشد، در کلاس پایه دوازدهم؛

قطعی
ب) در ابتدای مسابقهٔ فوتبال، پرتاب سکه‌ای که در یک طرف آن عدد 1 و در طرف دیگرش عدد 2 حک شده باشد؛

تصادفی

پ) مشاهدهٔ دو مهرهٔ سفید، پس از خارج کردن دو مهره از جعبه‌ای که در آن 7 مهرهٔ سفید وجود دارد؛

قطعی
ت) پیش‌بینی نتیجهٔ بازی فوتبال بین دو تیم، قبل از بازی؛

تصادفی
ث) در یک بازی بین دو نفر، سکه‌ای پرتاب می‌شود و به دنبال آن تاسی انداخته می‌شود. اگر شخصی سکه‌اش رو و تاسش زوج بیاید، برنده است. آیا قبل از بازی می‌توان نفر برنده را مشخص کرد؟

تصادفی

2) از 3 مداد و 5 خودکاری که در یک جعبه قرار دارند، به‌طور تصادفی یکی از آنها را خارج می‌کنیم.
الف) آیا مجموعهٔ دو عضوی {خودکار، مداد} می‌تواند همهٔ برآمدهای ممکن این آزمایش تصادفی را نشان دهد؟

خیر نمی تواند نشان دهد
ب) به نظر شما چگونه می‌توان همهٔ برآمدهای ممکن این آزمایش تصادفی را مشخص کرد؟

جواب کار در کلاس صفحه 13 ریاضی و امار دوازدهم
جواب کار در کلاس صفحه 13 ریاضی و امار دوازدهم