در این نوشته با جواب کارد کلاس صفحه 13 ریاضی و امار یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

عبارات زیر را به صورت نماد ریاضی بازنویسی کنید.

الف) عددی به علاوه بنج، مساوی در برابر آن عدد است.

الف) 2x = 5 + 1

ب) حاصل ضرب دو عدد حقیقی، برابر مجموعتان است

xy = = +y

پ) حاصل ضرب عددی در خودش به علاوه ۳، بزرگ تر از خودش است..
<3 + 12