در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 13 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 13 ریاضی یازدهم تجربی

در معادلهٔ 2x2+x+5 بدون حل معادله، مجموع و حاصل ضرب ریشه‌ها را به‌دست آورید.

image 226

1) دو عدد حقیقی بیابید که مجموع آنها 1/5- و حاصل ضربشان 7- باشد.

image 227

2) آیا مستطیلی با محیط 11cm و مساحت 6cm2 وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است، طول و عرض آن را مشخص کنید.

image 228
image 229