در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 136 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 136 ریاضی چهارم

1- مساحت قسمت‌های رنگی شکل‌های زیر را پیدا کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 136 ریاضی چهارم

قاعده : 2+6+3=11
ارتفاع: 3+1=4
=(4×11)÷2=22 مساحت مثلث
=6×1=6 مساحت مربع کوچک
22−6=16 =مساحت قسمت رنگی

image 199

4×5=20

image 198

=4×4=16 مساحت مربع بزرگ
=2×2=4 مساحت مربع کوچک
16−4=12 = مساحت رنگی