در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 139 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 139 ریاضی ششم

1- جرم یک برگه‌ی کاغذ 3/5 گرم است. جرم یک بسته‌ی 500 تایی از این برگه‌ها چند کیلوگرم است؟ به دو روش حساب کنید و جواب را با تقریب کمتر از یک گرم (0/001 کیلوگرم) به دست آورید.

کیلو گرم =1/5 گرم 500×3/5≃500×3=1500 : ابتدا تقریب، سپس محاسبه
کیلو گرم  =2 گرم 500×4=2000 گرد کردن
=1/750 گرم 500×3/5=1750 : ابتدا محاسبه، سپس تقریب

چون رقم کم‌تر از یک نداریم پس هر دو روش قطع و گرد دارای یک جواب هستند.

2- دو عدد 0/13 و 0/12 را در نظر بگیرید.
الف) ابتدا حاصل جمع دو عدد را به دست آورید و سپس جواب را با تقریب کمتر از 0/1 به روش گرد کردن تقریب بزنید.

0/12+0/13=0/25≃0/3

ب) ابتدا هر عدد را با تقریب کمتر از 0/1 گرد کنید، سپس حاصل جمع را به دست آورید.

0/12≃0/1

0/13≃0/1

⇒0/12+0/13≃0/1+0/1=0/2

آیا نتیجه‌ها یکی هستند؟ خیر

3- دو عدد 0/13 و 0/12 را در نظر بگیرید. مراحل (الف) و (ب) سؤال (2) را به روش قطع کردن انجام دهید. آیا نتیجه‌ها یکی هستند؟ بله

0/12+0/13=0/25≃0/2
0/12≃0/1

0/13≃0/1

⇒0/1+0/1=0/2

4- جاهای خالی را پر کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 139 ریاضی ششم
جواب کار در کلاس صفحه 139 ریاضی ششم

پاسخ‌ها را با هم مقایسه کنید.

 در روش گرد کردن جواب دقیق‌تر و به مقدار واقعی نزدیک‌تر است.

برچسب شده در: