در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 14 ریاضی و امار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 14 ریاضی و امار دوازدهم

1) برای تعیین فضای نمونهٔ پرتاب دو تاس آبی و قرمز، جدول زیر را کامل کنید. سپس به کمک اصل ضرب، درستی تعداد کل حالات موجود در جدول را بررسی کنید.

image 67

2) سه دوست با نام‌های علی، پارسا و محمد در یک ردیف کنار هم می‌نشینند. فضای نمونهٔ این آزمایش تصادفی را مشخص کنید. چگونه می‌توان تعداد همهٔ برآمدهای این آزمایش تصادفی را بدون شمردن، مشخص کرد؟

image 68

3) در کیسه‌ای 3 مهرهٔ قرمز، 4 مهرهٔ آبی و 4 مهرهٔ سبز وجود دارد. به‌طور تصادفی سه مهره را هم زمان از کیسه خارج می‌کنیم. تعداد اعضای فضای نمونهٔ این پدیدهٔ تصادفی را مشخص کنید.

image 69