در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 14 هندسه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 14 هندسه دوازدهم

مانند نمونه ماتریس‌های A و B را در هر حالت با هم جمع یا تفریق کنید

image 300