در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 15 ریاضی و امار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 15 ریاضی و امار دوازدهم

1) سکه‌ای را یک بار پرتاب می‌کنیم؛ می‌دانیم {پ, ر} =S تمام پیشامدهای ممکن برای این فضای نمونه را بنویسید.

image 70

2) مریم، ملیکا و سوگند پول‌هایشان را روی هم گذاشتند و یک رمان دربارهٔ دفاع مقدس از نمایشگاه کتاب مدرسه خریدند. سپس، اسامی خود را روی سه کارت متمایز نوشتند و داخل کیسه‌ای انداختند. آنها با هم قرار گذاشتند که یک کارت را به طور تصادفی از کیسه خارج کنند و نام هرکسی که روی آن کارت بود، ابتدا کتاب را به منزل ببرد و مطالعه کند. فضای نمونهٔ این پدیدهٔ تصادفی را بنویسید. سپس، تمام زیرمجموعه‌های یک عضوی S را مشخص کنید.

اگر قرار باشد دو نفر از آنها بعد از مطالعهٔ کتاب، با هم خلاصهٔ آن را در کلاس ارائه کنند، پیشامدهای ممکن را بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 15 ریاضی و امار دوازدهم
جواب کار در کلاس صفحه 15 ریاضی و امار دوازدهم

3) تاسی را پرتاب می‌کنیم. اگر پس از نشستن تاس روی زمین، عدد 2 نمایان شود، به نظر شما در این آزمایش تصادفی کدام یک از پیشامدهای زیر رخ داده‌اند؟

همه پیشامد ها چون در هر یک 3 عضو 2 وجود دارد

4) دو تاس را پرتاب می‌کنیم؛ پیشامدهای زیر را مشخص کنید.

الف) اعداد رو شده از دو تاس مانند هم باشد.

ب) مجموع اعداد برآمده از دو تاس برابر با 7 باشد.

پ) مجموع اعداد برآمده از دو تاس 13 باشد.

ت) حاصل ضرب اعداد برآمده از دو تاس کمتر از 37 باشد.

جواب کار در کلاس صفحه 15 ریاضی و امار دوازدهم
جواب کاردرکلاس صفحه 15 ریاضی و امار دوازدهم

5) در یک برنامهٔ کوهنوردی، 5 دانش‌آموز سال دهم، 6 دانش‌آموز سال یازدهم و 4 دانش‌آموز سال دوازدهم شرکت دارند. قرار است یک گروه پیشتاز 3 نفره از بین آنها برای صعود انتخاب کنیم. تعداد عضوهای پیشامدهای زیر را مشخص کنید.

الف) سه نفر دانش‌آموز پیشتاز از سه پایه مختلف باشند.

ب) حداقل 2 دانش‌آموز در این گروه پیشتاز از دانش‌آموزان سال یازدهم باشند.

جواب کار در کلاس صفحه 15 ریاضی و امار دوازدهم
جواب کاردرکلاس صفحه 15 ریاضی و امار دوازدهم