در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 15 ریاضی و امار یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

1) مثال سه لیوان را در حالت زیر بررسی کنید. آیا فقط یک راه‌حل دارد؟

image 31

2) مثال سه لیوان را برای حالتی که بیش از 3 لیوان داریم و تعداد فردی از لیوان‌ها را که وارونه هستند، بررسی کنید. آیا استدلال گفته شده در آنجا قابل تعمیم به حالت اخیر است؟

image 31 1