در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 15 هندسه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 15 هندسه دوازدهم

1- در هر حالت طرف دوم تساوی‌های زیر را به‌دست آورید.

image 301

2) هر یک از ماتریس‌های زیر را به‌صورت ضرب یک عدد در یک ماتریس بنویسید.

image 302