در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 16 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 16 ریاضی یازدهم تجربی

1) همچنان که از سال قبل می‌دانیم، تعداد صفرهای تابع درجه دوم y=ax2+bx+c را با کمک علامت Δ می‌توان تشخیص داد. همچنین رو به بالا بودن یا رو به پائین بودن دهانهٔ سهمی از روی علامت a مشخص می‌شود. جدول زیر را کامل کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 16 ریاضی یازدهم تجربی

2) دربارهٔ تابع درجه دوم f، برای تشخیص علامت ریشه‌های احتمالی معادله f(x)=0 می‌توانیم از علامت s و p کمک بگیریم. در هریک از موارد زیر، مانند قسمت الف عمل کنید.

image 233

3) هرگاه نمودار تابع y=ax2+bx+c(a≠0) را داشته باشیم، می‌توانیم به کمک آن، علامت ضرایب a، b و c را مشخص کنیم. به عنوان مثال نمودار تابع f از مجموعه توابع داده شدهٔ زیر را در نظر می‌گیریم:

image 234
image 235