در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 17 هندسه دوازدهم همراه شما هستیم.

image 303
image 304