در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 18 ریاضی و امار دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 18 ریاضی و امار دوازدهم

1) تاسی را پرتاب می‌کنیم؛ هر یک از پیشامدهای زیر را با اعضا مشخص کنید.

– پیشامد اینکه عدد رو آمده زوج و اوّل باشد.
– پیشامد اینکه عدد رو آمده زوج یا اوّل باشد.
– پیشامد اینکه عدد رو آمده زوج باشد ولی اوّل نباشد.
– پیشامد اینکه عدد رو آمده اوّل باشد ولی زوج نباشد.
– پیشامد اینکه عدد رو آمده اول نباشد.

جواب کار در کلاس صفحه 18 ریاضی و امار دوازدهم
جواب کار در کلاس صفحه 18 ریاضی و امار دوازدهم

2) فرض کنید A,B,C سه پیشامد در فضای نمونهٔ S باشند. هر یک از پیشامدهای زیر را روی نمودار ون سایه بزنید. سپس، عبارت مجموعه‌ای مربوط به هر پیشامد را مانند نمونه بنویسید.

– فقط پیشامد A رخ دهد و پیشامدهای B یا C رخ ندهد.

– پیشامدهای A و B رخ دهند ولی پیشامد C رخ ندهد.

image 75

– پیشامدهای A یا B رخ دهند ولی پیشامد C رخ ندهد.

image 76

3) خانواده‌ای صاحب 3 فرزند است. پیشامدهای زیر را مشخص کنید.
الف) پیشامد A اینکه همهٔ فرزندان خانواده دارای یک جنسیت باشند.

ب) پیشامد B اینکه دو فرزند خانواده پسر و یک فرزند دختر باشند.

ج) پیشامد C اینکه حداقل دو فرزند این خانواده دختر باشند.

جواب کار در کلاس صفحه 18 ریاضی و امار دوازدهم
جواب کار در کلاس صفحه 18 ریاضی و امار دوازدهم

با توجه به پیشامدهای A,B,C به سؤالات زیر پاسخ دهید:

آیا پیشامدهای A و B ناسازگارند؟

آیا پیشامدهای C و B ناسازگارند؟

آیا پیشامدهای C و A ناسازگارند؟

جواب کار در کلاس صفحه 18 ریاضی و امار دوازدهم
جواب کار در کلاس صفحه 18 ریاضی و امار دوازدهم

4) دو پیشامد ناسازگار از یک آزمایش تصادفی را بنویسید.

در پرتاب یک تاس پیشآمد های آمدن عدد زوج و عدد فرد ناسازگارند.