در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 18 هندسه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 18 هندسه دوازدهم

1- برای هر حالت B×A و A×B را در صورت امکان محاسبه کنید.

image 305

2- اگر A ماتریسی 3×5 باشد در این صورت در هریک از حالت‌های زیر مشخص کنید که A×B و B×A قابل تعریف است یا خیر و در صورت تعریف مرتبهٔ آن را بیابید:

image 306