در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 19 هندسه دوازدهم همراه شما هستیم.

image 307
image 308