در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 2 آمار و احتمال یازدهم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 2 آمار و احتمال یازدهم

نتیجهٔ استدلال‌های زیر را مشخص کنید.

1- هیچ عدد مرکّبی، عددی اوّل نیست.


4 عددی مرکب است
نتیجه: 4 عدد اول نیست.

2- اگر وضعیت آلودگی هوا به صورت ناسالم باشد، آن‌گاه مدارس تعطیل است.


فردا وضعیت آلودگی هوا به‌صورت ناسالم پیش‌بینی شده است.
نتیجه: فردا مدارس تعطیل است.