در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 20 ریاضی و امار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 20 ریاضی و امار دوازدهم

1) یک سکه و یک تاس را با هم پرتاب می‌کنیم؛ مطلوب است محاسبهٔ احتمال اینکه:

ب) سکه پشت بیاید.
پ) تاس زوج یا سکه رو بیاید.
ت) تاس فرد و سکه پشت بیاید.

جواب کار در کلاس صفحه 20 ریاضی و امار دوازدهم
جواب کاردرکلاس صفحه 20 ریاضی و امار دوازدهم

2) یک تاکسی دارای 5 سرنشین است؛ مطلوب است محاسبهٔ احتمال اینکه:

ب) هر پنج نفر آنها در یک ماه از سال متولد شده باشند.
پ) تولد هیچ دو تای آنها در یک ماه نباشد.

پیشامد این سوال به این صورت می شود که یا هر ۵ نفر در فروردین ماه ، یا در اردیبهشت ماه ، یا در خرداد ماه ، و به همین صورت تا یا در اسفند ماه به دنیا آمده باشند، مقدار احتمال این پیشامد برابر با مجموع احتمال پیشامد های بالا هست که یک به یک با یکدیگر ناسازگارند

image 81
جواب کاردرکلاس صفحه 20 ریاضی و امار دوازدهم

3) در یک بازی 11 نفره، به هر شخصی یکی از شماره‌های 2، 3، 4، …. و 12 را نسبت می‌دهیم. سپس با پرتاب دو تاس و مجموع اعداد برآمده از آنها، نفر برنده مشخص می‌شود.

الف) احتمال برنده شدن چه شماره‌ای نسبت به بقیه بیشتر است؟
ب) احتمال برنده شدن کدام شماره‌ها از همه کمتر است؟
پ) آیا کسی که احتمال برنده شدنش کمتر است، ممکن است در این مسابقه برنده شود؟ چرا؟
ت) در شکل زیر دستگاه مختصاتی رسم شده و روی محور افقی، مجموع اعداد برآمده از دو تاس و روی محور عمودی، احتمال متناظر با هر یک از آنها نوشته شده است. نمودار میله‌ای زیر را کامل کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 20 ریاضی و امار دوازدهم
جواب کار در کلاس صفحه 20 ریاضی و امار دوازدهم