در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 20 هندسه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 20 هندسه یازدهم

هرگاه از نقطه M خارج دایره (CO,R دو مماس بر دایره رسم کنیم و T و T نقاط تماس باشند ثابت کنید :
الف) اندازه های دو مماس برابرند.
دو مثلث OMT و ‘OMT به حالت وتر و یک ضلع زاویه قائمه باهم همنهشت
هستند و بنا بر اجزای متناظر ‘MT = MT.
ب) نیم خط MO نیمساز زاویه ‘TMT است.

راه اول : دو مثلث OMT و OMT به حالت وتر و یک ضلع زاویه قائمه باهم همنهشت هستند. و بنا بر اجزای متناظر

راه دوم : فاصله نقطه O از دو ضلع زاویه ‘TMT به یک فاصله است پس بنا بر خاصیت نیمساز زاویه نقطه روی نیمساز این زاویه است. یعنی نیم خط MO نیمساز زاویه ‘TMT است.