در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 23 ریاضی و امار دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 23 ریاضی و امار دوازدهم

1) احتمال اینکه فردا بارانی باشد برابر با 1/10 است. مطلوب است محاسبهٔ احتمال اینکه فردا بارانی نباشد.

2) احتمال اینکه کیارش فردا به مدرسه نرود برابر با 0/01 است. مطلوب است محاسبهٔ احتمال اینکه فردا کیارش به مدرسه برود.

3) احتمال اینکه ریحانه امشب سریال شبکهٔ یک سیما را تماشا نکند برابر با است. مطلوب است محاسبهٔ احتمال اینکه فردا بارانی نباشد.

image 83