در این نوشتن با جواب کار در کلاس صفحه 23 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 23 ریاضی پنجم

1- هریک از عددهای مخلوط زیر را به صورت یک کسر بنویسید.

image 192

2- مانند نمونه، هر عدد مخلوط را به کسر مساوی آن وصل کنید.

image 193

3- با پر کردن جاهای خالی، کسرهای بزرگ‌تر از واحد بنویسید.

image 191

4- شکل‌ها یا نقاط را به عدد مخلوط مناسب آنها وصل کنید. عددهای مخلوط را هم به کسر تبدیل کنید.

image 194

برچسب شده در: