در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم

image 69

1- داخل ◯ علامت ∈ یا ∉ بگذارید:

image 70

هر عدد دلخواهی، عضوی از مجموعۀ اعداد حقیقی (R) است. هر عدد رادیکالی که قابل ساده شدن باشد، عددی گویاست (Q) و در غیر اینصورت عددی گنگ (Q′) است.

2- مجموعه‌های سطر اوّل را به مجموعهٔ مناسب در سطر دوم وصل کنید. هر مجموعه در سطر اوّل با یک مجموعه در سطر دوم مساوی است.

image 71

برچسب شده در: