در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 29 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

معادله‌های زیر را حل کنید و با به‌دست آوردن ریشه‌های معادلهٔ، x1 و x2 حاصل x1+x2 را به‌دست آورید.

آیا ارتباطی میان مجموع ریشه‌ها و ضرایب a,b و c در معادلهٔ درجه دو گفته شده وجود دارد؟

image 20 4