در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 29 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

در سمت چپ جدول، یک نمونه برای جمع یا تفریق عددهای مخلوط حل شده است. ابتدا این مثال‌ها را بررسی کنید و سپس، جمع یا تفریق عددهای مخلوط سمت راست را به روش دلخواه خود به دست آورید.

image 210

برچسب شده در: