در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 3 آمار و احتمال یازدهم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 3 آمار و احتمال یازدهم

از بین جمله‌های زیر، گزاره‌ها را مشخص کنید و ارزش آنها را در صورت امکان تعیین کنید.

– ایران کشور آسیایی است.
گزاره است – «درست»

– در پرتاب یک تاس، احتمال آنکه تاس مضرب 3 بیاید، برابر با (یک سوم) است. 
گزاره است – «درست»

– ای کاش می‌توانستم در یک هوای پاک زندگی کنم. 
گزاره نیست – «جملهٔ احساسی»

– آیا 3+2 برابر با 5 است؟ 
گزاره نیست – «جملهٔ پرسشی»

– هر عدد فرد بزرگ‌تر از 5 را می‌توان به‌صورت مجموع سه عدد اوّل نوشت.
گزاره است – حدس می‌زنیم درست باشد زیرا مثال نقضی برای آن پیدا نمی‌کنیم ولی با اطمینان هم نمی‌توانیم بگوییم درست است چون اثبات نکرده‌ایم.

– هر معادلهٔ درجه دوم دو ریشهٔ حقیقی متمایز دارد.
گزاره است – نادرست (زیرا ممکن است Δ=0 باشد و معادله ریشه حقیقی مضاعف داشته باشد و یا Δ<0 باشد و معادله اصلاً ریشه حقیقی نداشته باشد.)

– صدمین رقم بعد از ممیز عدد π برابر با 5 است.
گزاره است – نادرست (صدمین رقم بعد از ممیز عدد π برابر با 9 است.)